Jeugdcriminaliteit

Afstudeeropdracht

Academie voor sociale studies.

Slachtofferenquêtes hebben onder meer tot doel meer inzicht te krijgen in de omvang en de ontwikkeling van de verborgen criminaliteit,’ dark number’. Het dark number omvat dat deel van de criminaliteit dat zich aan de waarneming van politie en justitie onttrekt, omdat er geen aangifte wordt gedaan of omdat de politie om wat voor reden dan ook geen proces-verbaal opmaakt. In de CBS-slachtofferenquêtes wordt niet alleen gevraagd of men slachtoffer is geworden van bepaalde delicten, maar ook of deze gebeurtenissen aan de politie zijn gemeld en of daarbij een document is ondertekend. Hiermee kan een beeld worden verkregen van de omvang van een deel van het dark number.

In de enquêtes wordt alleen aan personen van 15 jaar en ouder gevraagd of ze slachtoffer geweest zijn van een delict. Er wordt veelal naar gewelds- en diefstaldelicten en vernielingen gevraagd. De slachtofferenquêtes worden globaal op drie niveaus besproken, wel te weten: het aantallen delicten (in totaal en op categorieniveau), er wordt nagegaan in hoeverre deze delicten door of namens de slachtoffers zijn gemeld bij de politie, en tenslotte bij hoeveel delicten daarbij een document is ondertekend. Hoewel geprobeerd is de vraag in de enquête naar een bepaald misdrijf overeen te laten stemmen met de juridische kwalificatie van een misdrijf in de politiestatistiek, lukt dit niet altijd. Bij vergelijkingen tussen geschatte aantallen delicten uit de enquête en de aantallen uit de politiestatistiek gaat het dan ook niet zozeer om absolute aantallen als wel om de richting van de ontwikkelingen.

 

Geschat aantal delicten

De bevolking van 15 jaar en ouder in Nederland krijgt volgens de slachtofferenquêtes

de laatste jaren te maken met naar schatting tussen de 4,5 en ruim 5 miljoen delicten. In 2004 is het geschatte aantal ruim 4,7 miljoen. De ontwikkeling van het aantal delicten laat sinds 1980 een wisselend verloop zien. (CBS, 2004)

 

 

Terug naar de vorige pagina

 

Slachtoffer enquetes.