Jeugdcriminaliteit

Afstudeeropdracht

Academie voor sociale studies.

Bureau Halt wil veelvoorkomend crimineel gedrag van jongeren voorkomen en terugdringen. Om deze reden wordt door Bureau Halt voorlichtingen gegeven op basisscholen, middelbare scholen en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. In 2005 is Bureau Halt in 25 gemeenten in de provincie Groningen actief geweest met preventieprojecten in het onderwijs. In totaal zijn er 255 algemene preventie voorlichtingen gegeven op scholen en 339 vuurwerk voorlichtingen.

Bureau Halt is in 2006 gestart met het geven van voorlichting door middel van de in 2005 ontwikkelde lesmethodiek. Deze lesmethodiek is modulair van opzet waardoor scholen of leerkrachten een voorlichting over een specifiek onderwerp kunnen aanvragen. De voorlichtingen sluiten hierdoor beter aan bij de behoefte van de leerlingen.

Het doel van de lesmethodiek is: de leerlingen bewust maken van hun keuzes rond jeugdcriminaliteit, de gevolgen daarvan en hun eigen verantwoordelijkheid voor die gevolgen. Halt legt in zijn benadering vooral de nadruk op de keuzes en beslissingsprocessen die jongeren in concrete situaties (door)maken. Om een (meer) bewuste keuze te maken heeft de jongere informatie nodig over de gevolgen van die keuze. Vanzelfsprekend komen de bekende terreinen van jeugdcriminaliteit aan de orde, zoals diefstal en vandalisme. Daarnaast wordt in de lesmethodiek ook aandacht geschonken aan twee relatief nieuwe vormen van jeugdcriminaliteit, namelijk digitaal pesten en overlast/(gebrek aan) respect. Iedere voorlichting wordt ingeleid door de film ‘Je kan het zelf bedenken’ die via vier verschillende cases de discussie aanzwengelt over meer abstracte onderwerpen zoals verantwoordelijkheid en het maken van keuzes.

 

De volgende modules zijn ontwikkeld:

 

Halt en Stop

In deze module wordt ‘Halt’ neergezet. De lesmethodiek wordt verzorgd vanuit Bureau Halt. Na het bekijken van de video komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: Wat is criminaliteit, wat zijn motieven voor crimineel gedrag en wat en hoe hebben Halt en Stop met criminaliteit te maken. In deze module komen tevens onderwerpen aan bod die in de andere modules uitgebreid aan de orde komen.

 

Zo zijn onze manieren

Waarden en normen spelen een rol bij het maken van je keuze. In deze lesmodule komt naar voren wat waarden en normen zijn. Ook ervaren leerlingen wat hun eigen waarden en normen zijn, en dat ze hierbij een eigen keuze hebben.

 

Goed met de groep (over groepsdruk)

Deze lesmodule gaat over groepsinvloed. Door groepsinvloed maakt iemand soms een andere keuze dan wanneer hij alleen zou zijn. Deze module gaat onder andere in op de volgende vragen: Wat is groepsinvloed en hoe werkt dat, hoe kun je voor je eigen mening opkomen in een groep en hoe kun je je eigen verantwoordelijkheid nemen, ook in een groep.

 

Kijk nou wat je doet! (over gevolgen van gedrag)

Alle keuzes die je maakt hebben gevolgen, voor jezelf en voor anderen. Soms zijn dat positieve gevolgen en soms negatieve gevolgen. De keuze die je maakt hangt af van jouw inschatting van die gevolgen, wat levert het meeste voordeel en het minste nadeel op. Om bewuster te kiezen tussen over criminaliteit is informatie nodig over de gevolgen van crimineel gedrag. Dat komt in de lesmodule aan de orde. De materiële en immateriële gevolgen van gedrag worden besproken op verschillende niveau’s, dader, slachtoffer, ouders, vriendjes, sociale kring en samenleving.

 

Ook heeft Bureau Halt een tweetal modules ontwikkeld met betrekking tot relatief nieuw crimineel gedrag. Het zijn specifieke thema’s waar in de praktijk veel behoefte aan bleek te zijn.

 

Digipesten (over pesten via internet en mobiele telefoon)

Deze lesmodule gaat over pesten via internet en GSM. Er wordt gesproken over of pesten via internet of GSM anders is dan digitaal pesten. Wat doet deze vorm van pesten met het slachtoffer en wat kun je tegen deze vorm van pesten doen.

 

Trek jij je er wat van aan (over overlast en respect)

In deze module komt naar voren wat overlast is, wat respect is en hoe anderen overlast en (gebrek aan) respect ervaren en wat overlast en respect voor je eigen gedrag betekend.

 

 

Terug naar de vorige pagina

 

Voorlichting door Bureau Halt.